Herinnering: Algemene ledenvergadering TVON – woensdag 1 februari 2023
07-01-2023

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het bestuur van TV Oranje Nassau nodigt jullie graag uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 1 februari 2023. Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur en de vergadering start stipt om 20.00 uur. Ouders van juniorleden zijn van harte welkom, namens jouw kind(eren) heb je stemrecht in de vergadering en kun je agendapunten indienen. Enkel de financiële jaarstukken zijn een half uur voorafgaand aan de vergadering beschikbaar. De concept notulen zijn per mail naar de leden verstuurd. Deze worden niet uitgereikt tijdens de vergadering. Nooit een e-mail ontvangen van TVON? Kijk dan eens in je spambox en markeer eventueel het e-mailadres secretaris@tvoranjenassau.nl als zijnde ‘geen spam’.

Datum: woensdag 1 februari 2023
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: clubhuis TV Oranje Nassau

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 2022
 3. Mededelingen en terugblik bestuur seizoen 2022
 4. Verslag van de commissies
 5. Financieel jaarverslag en verantwoording
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2023
 8. Voorgenomen aanpassing statuten en huishoudelijk reglement*
 9. Verkiezing bestuurslid (nieuwe secretaris)
 10. Vooruitblik bestuur 2023
 11. Begroting 2023
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag en sluiting

* Toelichting bij agendapunt 8.

Op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) uit 2021 zijn verenigingen verplicht om in de statuten bepalingen op te nemen:

 • –     omtrent de wijze waarop in de uitoefening van taken en bevoegdheden wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders,
 • –     die aangeven hoe te handelen in het geval bestuurders een tegenstrijdig belang hebben bij de besluitvorming,
 • –     met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuursleden

Deze WBTR maakt een statutenwijziging dus wettelijk verplicht.

Sponsoren

Archief