Algemene ledenvergadering donderdag 1 juli 2021
26-06-2021

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het bestuur van TV Oranje Nassau nodigt u graag uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 1 juli 2021. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom. De vergaderstukken zijn ter plaatse in te zien. De vergadering start stipt om 20.30 uur. Vanwege de corona maatregelen vergaderen we niet in het clubhuis maar op het terras. Vanaf 20.30 uur is het daarom niet meer mogelijk om van de banen 5 en 6 gebruik te maken. Ouders van juniorleden zijn van harte welkom, u heeft namens uw kind(eren) stemrecht in de vergadering en u kunt agendapunten indienen. De financiële jaarstukken zijn een half uur voorafgaand aan de vergadering beschikbaar.

Datum : Donderdag 1 juli 2021

Aanvang:  20.30 uur

Locatie: terras TV Oranje Nassau

De agenda is als volgt:

1.      Opening

2.      Vaststelling notulen ALV 2020 (zie OUT 2020 of digitaal op te vragen bij de secretaris)

3.      Verkiezing bestuursleden*

4.      Mededelingen en terugblik bestuur seizoen 2020

5.      Verslag van de commissies

6.      Financieel jaarverslag en verantwoording

7.      Verslag kascontrolecommissie

8.      Benoeming kascontrolecommissie 2021

9.      Vooruitblik bestuur 2021

10.   Begroting 2021

11.   Wat verder ter tafel komt

12.   Rondvraag en sluiting

* Het huidige bestuur treedt na drie jaar conform het huishoudelijk reglement af en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Seniorleden kunnen zich kandidaat stellen voor een van de bestuursfuncties door dit tenminste vijf dagen vóór de ALV schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris.

Met vriendelijke groet, mede namens Rolf Rozestraten en Peter Franssen,

Nanda Boers, secretaris

Sponsoren

Archief