Aansprakelijkheid

De bezoeker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Tennisvereniging Oranje Nassau accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door de geboden informatie of het gebruik van de website.

Auteursrecht

De foto’s op deze website zijn eigendom van tennisvereniging Oranje Nassau. Het is niet toegestaan foto’s te kopiëren of te publiceren op een andere site of in enige andere vorm te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.

Privacybeleid TV Oranje Nassau

TV Oranje Nassau doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
TV Oranje Nassau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat TV Oranje Nassau in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in dit privacy beleid
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de KNLTB
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen behalve de KNLTB en Mailchimp ten behoeve van mailings
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op de rechten wil wijzen en de rechten wil respecteren.
Foto’s

Op de website zijn diverse foto’s van evenementen te zien. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto’s van uzelf of uw minderjarige kinderen, dan kunt u dit bij de webmaster kenbaar maken. De webmaster zal de betreffende foto(‘s) per ommegaande verwijderen. U hoeft geen reden op te geven aan de webmaster als het uzelf betreft of uw kinderen.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TV Oranje Nassau verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om u te informeren over tennisgerelateerde activiteiten
 • om een ledenlijst in de OUT te kunnen opnemen (vanaf 2022 alleen via de KNLTB app)
 • om u incidenteel te vragen als vrijwilliger actief te zijn
 • om u incidenteel te vragen om feedback over bepaalde activiteiten
 • om u een factuur te kunnen sturen ten behoeve van contributie en/of tennislessen.
 • Bewaartermijn

TV Oranje Nassau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. TV Oranje Nassau verwijdert uw aanmeldgegevens voor activiteiten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de betreffende activiteit. TV Oranje Nassau verwijdert uw lidmaatschapsgegevens binnen 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. TV Oranje Nassau wisselt uw persoonsgegevens uit met de KNLTB. Zonder uitwisseling van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk. Hoe met uw persoonsgegevens bij de KNLTB wordt omgegaan kunt u terugvinden in het privacy statement van de KNLTB.

Verder zal TV Oranje Nassau de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

TV Oranje Nassau verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. U verleent toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door uw minderjarige kind aan te melden bij TV Oranje Nassau.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris, secretaris@tvoranjenassau.nl.

De website www.tvoranjenassau.nl is eigendom van TV Oranje Nassau.