Contributiereglement

De contributie is op voorstel van het bestuur vastgesteld door de ALV van 29 januari 2020. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdscategorieën. Bepalend hierbij is de leeftijd die men gedurende het lopende verenigingsjaar bereikt.

 Tarieven 2021 Jeugd
t/m 17 jaar
Senioren
18 t/m 21 jaar
Senioren
vanaf 22 jaar
Clubcontributie 1) € 68,00 € 105,00 € 148,00
Vrijwilligersbijdrage     €  20,00 3)
Totaal € 68,00 2) € 105,00 2) € 168,00

1) Inclusief de bondscontributie van circa € 18,00.

2)    Voor junioren, die deelnemen aan de jeugdtraining, geldt een all-in tarief van € 248,00 voor lidmaatschap, training en competitie. Voor senioren van 18 t/m 21 jaar die jeugdtraining volgen, bedraagt dit all-in tarief € 285,00.

3)    Senioren worden in staat gesteld de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen in de vorm van consumptiekaarten door bardiensten te draaien of door ander vrijwilligerswerk te doen.

T-lidmaatschap

Het T-lidmaatschap geldt voor hen, die niet meer actief tennissen, maar wel lid van de vereniging willen blijven. Het T-lidmaatschap is ook bedoeld voor personen, die de tennissport niet beoefenen, maar wel vrijwilligerswerk voor TVON doen. Vanwege de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering worden T-leden aangemeld bij de KNLTB.

Het T-lidmaatschap kost € 35,00 per jaar. Het T-lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de penningmeester en kan op elk moment in het jaar worden omgezet in een gewoon lidmaatschap.

Gezinskorting

Per gezin is de contributie maximaal € 400,00. Deze gezinskorting geldt alleen voor het kale contributiebedrag en niet voor de vrijwilligersbijdrage en de trainingsbijdrage. Personen, die op hetzelfde adres wonen, worden geacht tot één gezin te behoren.

Seizoenskorting

Personen, die na 1 juli lid worden betalen een evenredig deel van de contributie. In het seizoen volgend op het seizoen, waarin seizoenskorting is verleend, is uitsluitend een regulier lidmaatschap mogelijk.

Ouderintroductietarief

Voor ouders van junioren geldt in het seizoen van hun aanmelding als lid het zogenaamde ouderintroductietarief. Dit houdt in dat zij 40% korting krijgen op de contributie. Deze korting is eenmalig. In de seizoenen volgend op het seizoen, waarin deze korting is verleend, is uitsluitend een regulier lidmaatschap mogelijk.

Competitielidmaatschap

Het is voor competitieteams bij TV Oranje Nassau mogelijk om spelers van andere verenigingen mee te laten spelen in hun team. Deze spelers kunnen dan competitielid worden. Daarbij gelden de volgende condities:

  • Tenminste de helft van een competitieteam bestaat uit leden van TVON.
  • Competitieleden zijn volwaardig lid bij een andere tennisvereniging en zijn in het bezit van een geldig KNLTB-pasje.
  • Het competitielidmaatschap is alleen geldig gedurende de weken waarin de competitie wordt gespeeld. Competitieleden hebben in deze periode het recht om met het team waarvan zij deel uitmaken, competitiewedstrijden te spelen.
  • Het competitielidmaatschap bij deelname aan één competitie kost inclusief de bondscontributie € 30,00. Voor competitieleden, die aan twee competities willen deelnemen, bedraagt het competitielidmaatschap inclusief de bondscontributie € 50,00. 

Automatische incasso

TVON int de contributie en trainingsbijdrage bij voorkeur via automatische incasso. De leden worden verzocht, voor zover dat nog niet is gebeurd, eenmalig een machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij of op te sturen/te mailen naar de penningmeester.

Download daarvoor het onderstaande machtigingsformulier.

Indien u recent een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven hoeft u dat niet nogmaals te doen.

 

 

 

 

Aanmelding

Lid worden van TVON kan snel en eenvoudig via de website. Heeft u nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@tvoranjenassau.nl  of bellen met 045 5413997. Nieuwe leden worden aangemeld bij de KNLTB. Na ontvangst van een pasfoto wordt een bondsnummer toegekend en een ledenpasje aangevraagd en aan het lid verstrekt.

Opzegging

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 31 december 2021. Zonder opzegging vóór 31 december wordt het lidmaatschap in beginsel automatisch met een jaar verlengd. Dat betekent dat het desbetreffende lid bij de KNLTB blijft aangemeld voor het komende seizoen. Omdat de bondscontributie en de bijkomende administratiekosten door TVON aan de KNLTB moeten worden betaald, wordt aan leden die te laat opzeggen een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht. .

Coulanceregeling

Leden, die als gevolg van ziekte of een ernstige blessure het gehele seizoen of een groot deel van het seizoen niet kunnen tennissen, kunnen in overleg met de penningmeester de status van T-lid krijgen. Deze coulanceregeling kan niet achteraf worden toegepast.

Betalingsregeling

Leden, die door omstandigheden niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen, hebben de mogelijkheid om met de penningmeester een betalingsregeling te treffen. Voorwaarde voor een betalingsregeling is dat deze wordt getroffen vóór het begin van het seizoen.

Collectieve verzekering

TVON heeft voor al haar actieve leden en T-leden via de KNLTB een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd zijn slechts de leden die zijn aangemeld bij de KNLTB en geen betalingsachterstand hebben.

Betalingstermijn en incassobureau

Voor de verschuldigde contributie ontvangen de leden een factuur. De door de KNLTB verstrekte ledenpas  geeft toegang tot de tennisbanen. Ook de kleedruimtes, douches en toiletten zijn met deze ledenpas toegankelijk. Van de leden wordt verwacht dat zij tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Wanneer leden hun betalingsverplichtingen, ook na herinnering en/of afspraken over een betalingsregeling, niet nakomen, kan het bestuur besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten, die verbonden zijn aan het incassotraject, komen voor rekening van het lid.

Zodra een vordering is overgedragen aan een incassobureau is het betreffende lid uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten en wordt het lidmaatschap per direct beëindigd. Het betreffende lid kan pas een nieuw lidmaatschap verkrijgen na goedkeuring door het bestuur en nadat alle achterstallige bedragen zijn betaald.