Contributiereglement

De contributie is op voorstel van het bestuur vastgesteld door de ALV. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdscategorieën. Bepalend hierbij is de leeftijd die men gedurende het lopende verenigingsjaar bereikt.

 Tarieven 2022 Jeugd
t/m 17 jaar
Senioren1
18 t/m 21 jaar
Senioren2
vanaf 22 jaar
Contributie 1) € 68,00 € 105,00 € 148,00
Vrijwilligersbijdrage     €  20,00 3)
Totaal € 68,00 2) € 105,00 € 168,00

1) Inclusief de bondscontributie van circa € 18,00.
2) Voor junioren geldt een all-in tarief van € 248,00 voor lidmaatschap, jeugdtraining, deelname aan de competitie en deelname aan diverse jeugdactiviteiten, behalve de jeugddagen in de laatste week van de zomervakantie.
Het jeugdlidmaatschap houdt in dat er dagelijks van april tot en met oktober (doordeweeks en in het weekend) vrij getennist mag worden op de beschikbare banen tenzij er georganiseerde activiteiten plaatsvinden waarbij alle banen in gebruik zijn. De jeugdtraining is een training in een groep van 4 tot 5 kinderen en er zijn 16 lessen van 50 minuten in de periode april tot oktober.
3) Senioren worden in staat gesteld de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen in de vorm van consumptiekaarten door bardiensten te draaien of door ander vrijwilligerswerk te doen.

T-lidmaatschap

Het T-lidmaatschap geldt voor hen, die niet (meer) actief tennissen, maar wel lid van de vereniging willen blijven. Het T-lidmaatschap is ook bedoeld voor personen, die de tennissport niet beoefenen, maar wel vrijwilligerswerk voor TVON doen. Vanwege de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering worden deze T-leden aangemeld bij de KNLTB.

Het T-lidmaatschap kost € 35,00 per jaar en kan worden aangevraagd bij de penningmeester Het kan op elk moment in het jaar worden omgezet in een gewoon lidmaatschap.

Gezinskorting

Per gezin is de contributie maximaal € 404,00. Deze gezinskorting geldt niet voor de trainingsbijdrage. Personen, die op hetzelfde adres wonen, worden geacht tot één gezin te behoren.

Seizoenskorting

Personen, die na 1 juni lid worden betalen een evenredig deel van de contributie. In het seizoen volgend op het seizoen, waarin seizoenkorting is verleend, is uitsluitend een regulier lidmaatschap mogelijk. De seizoenkorting geldt niet voor de bondscontributie.

Ouderintroductietarief

Voor ouders van junioren geldt in het seizoen van hun aanmelding als lid de zogenaamde ouderintroductiekorting. Dit houdt in dat zij ca. 40% korting krijgen op de contributie. Deze korting is eenmalig. In de seizoenen volgend op het seizoen, waarin deze korting is verleend, is uitsluitend een regulier lidmaatschap mogelijk. Deze korting kan niet gecombineerd worden met de seizoenkorting.

Automatische incasso

TVON int de contributie en trainingsbijdrage bij voorkeur via automatische incasso. De leden worden verzocht, voor zover dat nog niet is gebeurd,  eenmalig een machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij of op te sturen/te mailen naar de penningmeester. Het machtigingsformulier kan worden gedownload via de website.

Voor nieuwe leden is bij aanmelding het invullen van het machtigingsformulier verplicht.

Download daarvoor het onderstaande machtigingsformulier. Indien u recent een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven hoeft u dat niet nogmaals te doen.

 

Aanmelding

Lid worden van TVON kan snel en eenvoudig via de website. Heeft u nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@tvoranjenassau.nl  of bellen met de ledenadministratie (045 5413997). Nieuwe leden worden aangemeld bij de KNLTB en krijgen een bondsnummer. Voor de aanvraag van een KNLTB-ledenpas is een pasfoto verplicht.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 31 december. Zonder opzegging vóór 31 december wordt het lidmaatschap in beginsel automatisch met een jaar verlengd. Dat betekent dat het desbetreffende lid bij de KNLTB blijft aangemeld voor het komende seizoen. Omdat de bondscontributie en de bijkomende administratiekosten door TVON moeten worden betaald, wordt aan leden die te laat opzeggen in ieder geval een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht.

Coulanceregeling

Leden, die als gevolg van ziekte of een ernstige blessure het gehele seizoen of een groot deel van het seizoen niet kunnen tennissen, kunnen in overleg met de penningmeester de status van T-lid krijgen. Deze coulanceregeling kan niet achteraf worden toegepast.

Betalingsregeling

Leden, die door omstandigheden niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen, kunnen met de penningmeester een betalingsregeling te treffen. Voorwaarde voor een betalingsregeling is dat deze wordt getroffen vóór het begin van het seizoen.

Collectieve verzekering

TVON heeft voor al haar actieve leden via de KNLTB een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd zijn slechts de leden die zijn aangemeld bij de KNLTB en geen betalingsachterstand hebben.

Betalingstermijn en incassobureau

Voor de verschuldigde contributie ontvangen de leden een factuur. De door de KNLTB verstrekte ledenpas  geeft toegang tot de tennisbanen. Ook de kleedruimtes, douches en toiletten zijn met deze ledenpas toegankelijk.

Van de leden wordt verwacht dat zij tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Wanneer leden hun betalingsverplichtingen, ook na herinnering en/of afspraken over een betalingsregeling, niet nakomen, kan het bestuur besluiten het betreffende lid  uit te sluiten van alle verenigingsactiviteiten en het lidmaatschap per direct te beëindigen. Het betreffende lid kan pas een nieuw lidmaatschap verkrijgen na goedkeuring door het bestuur en nadat alle achterstallige bedragen zijn betaald. Voorts kan het bestuur besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten, die verbonden zijn aan het incassotraject, komen voor rekening van het lid.